Vinaora Nivo Slider

ขอเชิญร่วมอวยพรสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2561 แด่มหาวิทยาลัยศิลปากร เนื่องในโอกาสก้าวเข้าสู่ 75 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร และ 50 ปี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

คลิ๊กที่ลิ้งค์เพื่อร่วมอวยพร : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8womGz5rEBewEArn3g-98oqvVzklaVivi-Tnhh9dOOPBnDg/viewform

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ เรื่อง ตรวจสอบบุคคลที่จะเข้าภายในมหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลดเอกสาร : ประกาศเรื่องตรวจสอบบุคคลที่จะเข้าภายในมหาวิทยาลัย

 

 

แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของกองบริการอาคารสถานที่และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2558

 

คำชี้แจง
กองบริการอาคารสถานที่และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอความร่วมมือจากผู้ใช้บริการกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการด้านต่างๆ ข้อมูลที่ได้รับจากท่านจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พัฒนาคุณภาพการให้บริการของกองบริการอาคารสถานที่ฯ
โปรดตอบแบบสอบถามในด้านที่ท่านใช้บริการ แล้วทำเครื่องหมายลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านที่มีต่อการให้บริการของกองบริการอาคารสถานที่ฯ

คลิ๊กเพื่อทำแบบสอบถาม : แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของกองบริการอาคารสถานที่และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2558


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

เรื่อง การปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงจอดรถยนต์กลุ่มที่พักอาคารชุดเทพศิลป์ 16-17

ด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
จะดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงจอดรถยนต์กลุ่มที่พักอาคารชุดเทพศิลป์ 16-17 (จำนวน 20 ช่อง)
ในส่วนหลังคาที่มีการต่อเติมไว้ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ในระหว่างวันที่ 1 - 30 มีนาคม 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร เรื่องดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงจอดรถยนต์กลุ่มที่พักอาคารชุดเทพศิลป์ 16-17 

------------------------------------------------------------------------------------