Vinaora Nivo Slider

แบบสอบถามเพื่อประเมินความต้องการใช้พื้นที่บริการของอาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ

 

ดาวน์โหลดข้อมูล : รายละเอียดโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ
  ดาวน์โหลดข้อมูล : แบบสอบถามเพื่อประเมินความต้องการใช้พื้นที่บริการของอาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

  

--------------------------------------------------------------------------------------------

ตัวอย่างและแบบฟอร์ม การทำรายนามโทรศัพท์ภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

 

ดาวน์โหลดเอกสาร : ตัวอย่างและแบบฟอร์ม การทำรายนามโทรศัพท์ภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ เรื่อง ตรวจสอบบุคคลที่จะเข้าภายในมหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลดเอกสาร : ประกาศเรื่องตรวจสอบบุคคลที่จะเข้าภายในมหาวิทยาลัย

 

 

เส้นทางการให้บริการรถไฟฟ้าสายที่ 2 เริ่มเปิดให้บริการวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559 นี้แล้วนะคะ โดยให้บริการช่วงเวลา 07.00 - 10.00 น. และ 15.00 - 17.00 น. (กองบริการอาคารสถานที่ฯ)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของกองบริการอาคารสถานที่และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2558

 

คำชี้แจง
กองบริการอาคารสถานที่และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอความร่วมมือจากผู้ใช้บริการกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการด้านต่างๆ ข้อมูลที่ได้รับจากท่านจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พัฒนาคุณภาพการให้บริการของกองบริการอาคารสถานที่ฯ
โปรดตอบแบบสอบถามในด้านที่ท่านใช้บริการ แล้วทำเครื่องหมายลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านที่มีต่อการให้บริการของกองบริการอาคารสถานที่ฯ

คลิ๊กเพื่อทำแบบสอบถาม : แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของกองบริการอาคารสถานที่และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2558


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด